Uslovi korišćenja

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), se reguliše pravni/ugovorni odnos između privrednog društva:

 • Poslovno ime: Jasmina Đuranin pr Obrada podataka VEČNI POMEN Sremska Kamenica;
 • Sedište: Ivana Gorana Kovačića 5, Sremska Kamenica;
 • Odgovorno lice: direktor Jasmina Đuranin;
 • Matični broj: 65845377;
 • PIB: 112061887;
 • Pretežna delatnost: 6311 – Obrada podataka, hosting i sl.;
 • Tekući račun: 170005003378600071 koji se vodi kod banke: UniCredit Bank;
 • Naziv veb stranice: www.vecnipomen.com;
 • Broj telefona: +381 (0)60 4461 655 ;
 • Adresa za prijem elektronske pošte: office@vecnipomen.com;

koje je vlasnik i pod čijom je kontrolom internet domen pod nazivom www.vecnipomen.com odnosno „Večni pomen“ (u daljem tekstu: „Platforma“) i korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

„Usluga“ – usluga koju pruža Platforma, odnosno usluga omogućavanja onlajn korišćenja prostora na Platformi za objavu Pomena na preminulu osobu u vremenskom trajanju koje odabere Korisnik usluge u skladu sa Paketom usluge;

„Posetilac vebsajta” – fizičko lice koje pristupa sadržaju Platforme, a nije Korisnik usluge;

„Korisnik usluge” – fizičko lice koje je registrant Naloga na Platformi, koje koristi Uslugu Platforme i koje je kreator Pomena;

„Prijatelji i rodbina“– fizička lica koja Korisnik usluge obaveštava o preminuloj osobi, odnosno Pomenu, a koja mogu da podele zajedničku uspomenu/priču/fotografiju i drugi dozvoljeni sadržaj u okviru Pomena preminule osobe, pod uslovom da su registrant Naloga, na koji način mogu da učestvuju u kreiranju Pomena;

„Korisnik” – zajednički naziv za Korisnika usluge i Prijatelje i rodbinu;;

„Platforma“ „Davalac usluga“ – veb stranica pod nazivom Večni pomen koja je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva Jasmina Đuranin pr Obrada podataka VEČNI POMEN Sremska Kamenica, ulica Ivana Gorana Kovačića 5, Sremska Kamenica, MB: 65845377, PIB: 112061887, koje svoju poslovnu delatnost obavlja putem Platforme, odnosno onlajn;

 „Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Platforme i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima i Posetiocima vebsajta;

„Pomen“ – sećanje na preminulu osubu koje se kreira kao posebna internet stranica u okviru Platforme, a koje sadrži detalje iz života preminule osobe u formi teksta, odnosno priča o preminuloj osobi, fotografija, video i audio zapisa;

„Sadržaj pomena“ – tekst, odnosno priče o preminuloj osobi, fotografije, audio i video zapisi koji se unose u okviru Pomena od strane Korisnika;

„Registracija podataka“ - obrazac na Platformi do kojeg se dolazi klikom na polje „Registrujte se“, koji popunjava Korisnik zainteresovan za korišćenje Usluge odnosno učešće u kreiranju Pomena (Prijatelji i rodbina), koji se sastoji od unosa imena i prezimena, e-mail adrese i lozinke, a koji podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti koja se može pronaći na adresi: https://www.vecnipomen.com/politika-privatnosti na Platformi. Korisnici ove podatke unose prilikom kreiranja Naloga u cilju korišćenja Usluge, ili učešća u kreiranju Pomena (Prijatelji i rodbina);

„Nalog“ - profil Korisnika koji registruje i kreira na Platformi, gde Korisnik vrši Registraciju podataka, a na način što unosi ime i prezime, adresu svoje e-pošte (e-mail) i kreira šifru (lozinku) uz potvrdu šifre (lozinke), sve u skladu sa uputstvima koje određuje Platforma;

„Ulogujte se“ – opcija koja je omogućena Korisniku nakon kreiranja Naloga, a kako bi pristupio Pomenu, ili korišćenju nove Usluge (kreiranju novog Pomena), unosom e-mail adrese i lozinke;

„Zaboravili ste šifru” – opcija u okviru Platforme, odnosno opcije „Ulogujte se“ koju može da koristi Korisnik koji je zaboravio lozinku svog Naloga, a koja se koristi unosom adrese svoje e-pošte i nove lozinke. Nakon unosa ovih podataka Administrator šalje Korisniku aktivacioni link za verifikaciju nove lozinke, te se klikom na ovaj link Korisniku omogućava ponovni pristup njegovom Nalogu;

„Zapamti me“ – opcija na Platformi, odnosno u okviru opcije „Ulogujte se“, koja je na raspolaganju svakom Korisniku koji je napravio Nalog, a kojom Platforma nudi mogućnost čuvanja adrese e-pošte i lozinke, kako bi Korisnik mogao da pristupi Platformi automatski, bez ponovnog unosa navedenih podataka za logovanje;

 „Cene/Paketi pomena“ – iznos naknade za svaku pojedinačnu Uslugu, odnosno za svaki pojedinačni Pomen koji Korisnik usluge kreira, istaknut na Platformi u okviru 3 vrste paketa koji se određuju prema vremenu trajanja/isticanja Pomena na Platformi, i to na vremenski period od 40 dana, 1 godine, ili 10 godina, koji je izražen u dinarima, a koji se Korisnicima usluge naplaćuje direktnom bankovnom transakcijom sa tekućeg računa Korisnika usluge, ili putem profakture (predračuna);

„Napravite Pomen“ „Ponuda“– aktivna radnja Korisnika usluge koja se vrši klikom na polje „Napravite Pomen“ koje se nalazi na Platformiu skladu sa odabranim Paketom pomena (Cenom) na koji način Korisnik usluge šalje zahtev za pružanje Usluge i istu plaća, sve u skladu sa uputstvima dobijenim u okviru Platforme, a koja radnja se ima smatrati slanjem Ponude;

„Potvrda o prihvatanju kreiranja Pomena“ Prihvat ponude“ – Obaveštenje od strane Platforme koje se šalje na adresu e-pošte navedenu prilikom Registracije podataka, a koje se ima smatrati Prihvatom ponude;

„Ponuda i Prihvat ponude“ - predstavljaju sastavni deo ugovora;

„AllSecure Payment Getaway platforma“ – postojeći servis prihvatanja platnih kartica na internetu za plaćanje Usluge (servisa) Platforme na internet prodajnom mestu, koji servis pruža i obezbeđuje privredno društvo ALLSECURE DOO, BEOGRAD (VRAČAR), MB: 20042168, sa sedištem na adresi Južni Bulevar 1a, čije usluge koristi Platforma radi obezbeđivanja efikasnijeg i sigurnijeg plaćanja;

„Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem platne kartice posredstvom interneta;

„Internet prodajno meto (IPM)“ – prodajno mesto na internetu za koje se Platforma obavezala da prihvata platne kartice putem AllSecure Payment Getaway platforme;

„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija:

VISA/MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca koje podržavaju plaćanje putem interneta;

„Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Korisnika u momentu kupovine Usluge (servisa);

„DMS (DualMessage) transakcije (Preautorizacija - PA)“ – podrazumevaju dva koraka u procesu plaćanja: on-line autorizacija transakcije tj. rezervacija sredstava koja se vrši prilikom naručivanja robe/usluge, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije rezervišu na računu kartice korisnika platne kartice, i drugi korak naplata rezervisanih sredstava koju vrši Platforma posredstvom AllSecure Payment Getaway platforme nakon slanja ili isporuke Proizvoda (potvrda DMS transakcije). Rezervisana sredstva su garantovano dostupna za naplatu u roku od 7 kalendarskih dana (168 sati) od rezervacije. 

„SMS (SingleMessage) tip transakcije (Debit - DB)“– podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartice korisnika platne kartice prilikom naručivanja Proizvoda. Ovaj tip transakcija koristi se za robe i usluge koje su odmah dostupne.

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu i subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim pravima koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, Zakonom o žigovima, i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine;

Politika privatnosti“ - opšti akt Platforme koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Platforme, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Platforma u svojstvu rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke;

„Banka“ – UNICREDIT BANK SRBIJA A.D, BEOGRAD (STARI GRAD).

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Kako bi Korisnici i Posetioci vebsajta uspešno mogli da pristupe Platformi i upoznaju se sa njenim sadržajem i načinom funckonisanja, poželjno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, dok je za korišćenje Usluge Platforme/učešća u kreiranju Pomena (Prijatelji i rodbina) neophodno da Korisnici prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Platforme.

1.2. Platforma može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Platforme, i u ostalim slučajevima, uz isticanje izmena na Platformi. Platforma naročito ima pravo da promeni Uslove korišćenja u slučaju promene „Upustvo UniCredit Banke za rad na Internet Prodajnom Mestu“ od strane Banke.

1.3. Uslugu Platforme može da koristi svako punoletno lice koje je sposobno da izvrši slanje Ponude i preuzme obavezu koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze na plaćanje Cene za ugovorenu Uslugu), bez obzira gde se nalazi, odnosno gde ima prebivalište. 

1.4. Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.3.

1.5. Ovi Uslovi korišćenja su usklađeni sa Uputstvom Banke za rad na internet prodajnom mestu, koje predstavljaju standarde koje treba da zadovolji Davalac usluge u cilju korišćenja kartica u e-commerce transakcijama.

2. PRISTUP USLUGAMA PLATFORME I KREIRANJE NALOGA

2.1. Platforma omogućava slobodan pristup svom sadržaju svim Korisnicima i Posetiocima vebsajta, uz poštovanje pravila utvrđenih ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

2.2. Kreiranje Naloga se sastoji od Registracije podataka, odnosno unosa imena i prezimena, adrese e-pošte i lozinke za korišćenje Platforme, kao i prihvata ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

2.3. U cilju zaštite i bezbednosti pristupa Platformi od strane Korisnika, potrebno je da kreirana lozinka bude “snažna” i kompleksna, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka Platforme je da se lozinka sastoji iz nepravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije. 

2.4. Verifikacije lozinke vrši se dvostrukim unosom njenih karaktera od strane Korisnika.

2.5. Nakon potvrde iz člana 2.4. Administrator vrši potvrdu identifikacije i omogućava Korisniku pristup njegovom Nalogu.

2.6. Korisnik treba da unese podatke iz ovog člana, odnosno adresu svoje e-pošte i lozinku prilikom svakog logovanja, osim u slučaju kada koristi polje Zapamti me na Platformi.

3. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

3.1. Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Platforme, kao i izgledu i dizajnu koji je kreiran od strane Platforme i prikazuje se na Platformi pripadaju isključivo Platformi.

3.2. Platforma ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje Prava iz člana 3.1. ovih Uslova korišćenja.

4. PLAĆANJE USLUGE

4.1. Naknada za korišćenje Usluge naplaćuje se od Korisnika usluge plaćanjem platnim karticama Visa, master Card I Maestro Card koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Srbija a.d., Beograd (u daljem tekstu: Banka) i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, Banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za objavu pomena. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa od strane Banke nakon čega će vaša usluga biti kompletirana. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

4.2. Za Korisnike usluge iz Republike Srbije, platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD), dok se za Korisnike usluge iz inostranstva, platne transakcije mogu vršiti u dinarima (RSD), ili eventualno drugim valutama ukoliko je plaćanje istim ponuđeno na Platformi, a prema kursnoj razlici koja je određena pravilima u vezi sa bankarskim transakcijama.

4.3. Plaćanje preko platne kartice – Sprovodi se uz pomoć „UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)“, MB: 17324918 (u daljem tekstu: „Banka“) tako što Davalac usluge posredstvom AllSecure Payment Getaway platforme preusmerava Korisnike usluge na zaštićenu web adresu Banke predviđenu za unos podataka o platnoj kartici neophodnih za izvršenje transakcije u skladu sa Uputstvom Banke za rad na internet prodajnom mestu.

4.3.1. Davalac usluge koristi DMS (DualMessage) transakcije (Preautorizacija - PA) i SMS(SingleMessage) tip transakcije (Debit - DB).

4.3.2. Davalac usluga nema pristup broju Platne kartice, datumu isticanja, PIN-u, CVV ili CVC2 broju, niti će takve podatke tražiti od Kupca.

4.4. Posebna pravila plaćanja platnim karticama u skladu sa uputstvom Banke za rad e-commerce servisa.

Kada je plaćanje platnim karticama iz člana 4.3. u pitanju, Davalac usluge je ustanovio sledeće uslove i pravila:

4.4.1. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacijeosetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima.

4.4.2. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje Banka posredstvom AllSecure Payment Getaway platforme pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Davaoca usluge.

4.4.3. U slučaju povraćaja sredstava Korisniku usluge, iz razloga previđenih zakonom ili ovim Uslovima korišćenja, a koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davalac usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će Banka na zahtev prodavca/Davaoca usluge obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

4.4.4. Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Davalac usluge Korisniku usluge predočava potvrdu o plaćanju, koja sadrži sledeće elemente: 

 • podaci o Platformi (naziv, matični broj, PIB, adresa);
 • podaci o Korisniku usluge;
 • podaci o predmetu plaćanja (narudžbine) - (ukupnu uslugu, cenu, porez, JIB narudžbine);
 • datum i vreme transakcije;
 • jedinstveni identifikacioni broj transakcije (sa sistema AllSecure Payment Getaway platforme);
 • parametri dodeljeni od strane Banke.

4.4.5. Davalac usluge prihvata sve validno prezentovane platne kartice bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije, kao i bez obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, EC/MC i Maestro platnu karticu.

4.4.6. Postupak Davaoca usluge iz člana 4.4.5. ne sprečava Davaoca usluge da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primenjuje bez obzira na metod plaćanja, a bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

4.4.7. Nakon završenog procesa naručivanja/kreiranja Pomena, a neposredno pre iniciranja naplatenarudžbine/Usluge, Davalac usluge je u obavezi:

 • da svakoj prihvaćenoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj (JIB). JIB narudžbine je potrebno da jednoznačno i precizno upari sa parametrima koji će biti naknadno dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke i to: TRANSACTION_ID i AUTH_CODE,
 • da Korisniku usluge jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, sa pojedinačnom kao i ukupnom cenom naručenog servisa,
 • da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost Korisnika usluge da je upoznat sa (opštim) uslovima kupovine objavljenim na e-commerce prodajnom mestu, koja saglasnost se realizuje u vidu check box-a. 

4.5. Dostavnica o isporučenim uslugama

4.5.1. Davalac usluge je u obavezi da o pruženimUslugama obezbedi jasan i pouzdan dokaz da su Uslugeomogućene Korisniku usluge, odnosno osobi ovlašćenoj od strane Korisnika usluge. S obzirom na to, Davalac usluge će obezbediti postojanje jasnog dokaza kojim se potvrđuje da je poručena Usluga izvršena Korisniku usluge, sa dostupnom oznakom o datumu i vremenu pružene Usluge. 

4.5.2. S obzirom da se Usluga Platforme omogućava elektronskim putem, dokaz iz člana 4.5.1. se može sastojati od potvrdeposlate putem e-pošte o izvršenoj Usluzi (dokaz u formi elektronske poruke), ili vremena i datuma kreiranog Pomena objavljenog na Platformi koji je vidljiv na istoj, ili bilo kog drugog načina koji potvrđuje izvršenu Uslugu.

4.5.3. Davalac usluge je u obavezi da u periodu od 3 (tri) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u članu 4.5.1, kao i da ih dostavi Banci u slučaju reklamacije transakcije, a na zahtev Banke.

5. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

5.1. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da koriste usluge Platforme, preduzimaju aktivnosti na Platformi u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

5.2. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnici se naročito obavezuju da:

 • će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;
 • neće zloupotrebiti sadržaj na Platformi;
 • neće davati lažne podatke o svom identititetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;
 • će pružati samo tačne i istinite informacije;
 • će poštovati pravo na pijetet preminulih
 • će poštovati pravo na privatnost, čast I ugled drugih fizičkih lica
 • neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Platforme;
 • neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Platformi;
 • neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Platforme;
 • neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Platforme ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Platforme.

6. FUNKCIONISANJE PLATFORME I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA 

6.1. Da bi Korisnik usluge stekao pravo na realizaciju Usluge, odnosno mogućnost da napravi Pomen i na taj način pošalje Ponudu Davaocu usluge, nepohodno je da prihvati ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i registruje svoj Nalog.

6.2. Svaki Korisnik i Posetilac vebsajta može slobodno da pristupi Platformi i pregleda njen sadržaj, bez nastanka obaveza iz člana 6.3.

6.3. Tek slanjem Ponude, odnosno zahteva za Uslugu u okviru Paketa pomena i plaćanjem od strane Korisnika usluge, zatimdospeća uplate na račun Platforme i Prihvatom ponude od strane Platforme odnosno slanja potvrde, Korisnik usluge stupa u ugovorni odnos sa Platformom, dok za Platformu nastaje obaveza izvršenja Usluge iz Ponude, na način i u skladu sa pravilima ovih Uslova.

6.4. Kupac plaća Cenu za Uslugu u skladu sa članom 4, nakon izvršenog odabira iz člana 4.1.

6.5. Cena Usluge iskazana je u okviru Paketa pomena koji je dostupan na Platformi, i to u zavisnosti od vremena trajanja isticanja Pomena na Platformi formiran je različit iznos Cene.

6.6. Klikom na polje “Napravite pomen” koje se nalazi na Platformi, otvara se obrazac u koji se upisuju osnovni podaci o preminulom licu za koje se pravi Pomen, kao i naziv posebne internet adrese u okviru koje će Pomen biti prikazan, a koja se nalazi u okviru Platforme.

6.7. Nakon što Korisnik usluge napravi Pomen u skladu sa uputstvima/koracima prikazanim na Platformi, stiče mogućnost da klikom na polje “Pozovite” pozove Prijatelje i rodbinu preminulog lica putem e-mail adrese i na taj način omogući da i ta pozvana lica učestvuju u kreiranju/dopuni Pomena unošenjem sadržaja koji je predviđen ovim Uslovima kroišćenja, sve pod uslovom da registruju Nalog na Platformi.

6.8. Pomen se može podeliti na društvenoj mreži “Facebook” klikom na polje “Podeli na Facebook-u” u okviru “Facebook” naloga Korisnika usluge, u kom slučaju Korisnik prihvata i postupa u skladu sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti predmetne društvene mreže.

6.9. Nakon prijvata ponude od strane Platforme, na način opisan članom 6.3. Platforma će poslati elektrosnsku poruku Korisniku usluge, kojom će ga obavestiti da je njegov zahtev prihvaćen.

7. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA PLATFORME

7.1. Platforme ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku i/ili Posetiocu vebsajta pristup Platformi i korišćenje Usluge u sledećim slučajevima:

 • ako posumnja da Korisnik/Posetilac vebsajta preduzima prevarnu radnju;
 • ako Korisnik/Posetilac vebsajta ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima korišćenja;
 • ako Korisnik usluge ne ispuni svoju obavezu koja nastane korišćenjem Usluge;
 • ako Platforma utvrdi da Korisnik/Posetilac vebsajta ponašanjem protivnim Uslovima korišćenja iz člana 5.2 kao i u ostalom delu Uslova korišćenja, nanosi štetu Platformi ili ako preti opasnost da Platformi može biti naneta šteta;
 • iz drugih razloga za koje Platforma nađe da su opravdani ili celishodni.

7.2. U slučaju da Platforme onemogući pristup konkrektnom Korisniku, a potom želi da ostvari pristup Platformi/Uslugama sa iste imejl adrese, takav pristup će morati da bude prethodno odobren od strane Administratora.

7.3. Administrator Platforme ima diskreciono pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukloni sadržaj koji su Korisnici plasirali u okviru Plarforme/Pomena, kao i ceo Pomen, ukoliko posumnja da postoji bilo kakva zloupotreba, nepravilnost ili povreda, i to trajno, ili privremeno do izjašnjenja Korisnika čiji je sadržaj/Pomen predmet brisanja/izmene.

7.4. Administrator Platforme ima diskreciono pravo da ne objavi sadržaj koji Korisnik želi da plasira u okviru Platforme/Pomena ukoliko proceni da bi se sadržajem vređala čast, ugled, ličnost bilo kog lica, ili je sadržaj neprimeren, eksplicitan, nemoralan, ili na bilo koji drugi način, po bilo kom osnovu može da ugrozi bilo koje lice.

7.5. Posetilac vebsajta/Prijatelj i rodbina ima pravo da ukaže na bilo kakve nepravilnosti/povrede učinjene na Platformi/Pomenu,putem posebnog odeljka na svakom Pomenu, gde će konkretno lice ukazati na nepravilnosti/povrede zakona, odnosno subjektivnih prava uz obrazloženje i opis činjeničnog stanja (u daljem tekstu: “Prijava”). Na osnovu takve Prijave, Administrator će najkasnije u roku od 24h odlučiti o istoj i ukoliko nađe da je Prijava osnovana, ili postoji verovatnoća da je ista osnovana, ima pravo da ukloni sadržaj/Pomen trajno, ili privremeno.

7.6. U slučaju privremenog uklanjanja sadržaja/Pomena iz člana 7.3. i člana 7.5, Administrator se može obratiti Korisniku da se izjasni na okolnosti iz Prijave, nakon čega će doneti odluku o ponovnoj objavi sadržaja/Pomena, ili njegovom trajnom uklanjanju, a ukoliko je prijava nepravilnosti očigledno osnovana, Administrator će ukloniti sadržaj bez obraćanja Korisniku.

7.7. Platforma nije dužna da vrati iznos/plaćenu Cenu, niti bilo kakav drugi vid štete za Pomene koji su uklonjeni iz razloga iz člana 7.3 i 7.5.

7.8. Ukoliko Korisnik/Posetilac vebsajta kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Platformi, Platforma ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

7.9. U slučaju bilo kakvog spora, Platforma ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju su Korisnici dostavili Platformi i/ili informacije koje se odnose na Korisnike/Posetioce vebsajta.

8. REŠAVANJE SPORA SA PLATFORMOM I PRIMENA PRAVA

8.1. Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika/Posetilaca vebsajta sa Platformom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje, dok će se u pogledu pojedinih pravnih pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti primenjivati i General Data Protection Regulation (GDPR) gde je primenljivo i tumačiti u svetlu preambule GDPR.

8.2. Korisnici/Posetioci vebsajta i Platforma su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

8.3. Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici/Posetioci vebsajta podnesu protiv Platforme, odnosno sporovi koje Korisnici/Posetioci vebsajta pokrenu protiv Platforme, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova korišćenja.

9. BRISANJE LIČNIH PODATAKA I PLATFORME

9.1. Svi lični podaci Korisnika uslugebrišu se nakon izvršenja ugovornih obaveza u vezi sa poručenom Uslugom.

9.2. Izuzetno od člana 9.1, Platforma neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika usluge, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Platformi u vezi sa Uslugom, ili ukoliko je Platforma prema važečim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku usluge čuva.

9.3. Izuzetno od člana 9.1. Platforma će sačuvati podatke i o Korisnikukoji je izvršio klik na polje „Zapamti me“, kao i Korisnika koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja newsletter-a.

9.4. Platforma ima diskreciono pravo da zabrani pristup Platformi Korisniku/Posetiocu vebsajta, posebno u slučajevima navedenim u članu 7 ovih Uslova korišćenja.

9.5. Platforma ima diskreciono pravo da zabrani pristup Platformi i Korisniku usluge iz razloga predviđenih u članu 7, ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge. 

10. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

10.1. Platforma koristi podatke Korisnika/Posetilaca vebsajta u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika/Posetilaca vebsajta, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima/Posetiocima vebsajta, odnosno podatke neophodne za poslovanje i ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika/Posetilaca vebsajta, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.2. Stupanje u pravni odnos sa Platformom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Platforme ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika usluge koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni na način predviđen u Politici privatnosti.

10.3. Svi podaci o Korisnicima/Posetiocima vebsajta se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Platforme kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Platforme, a Platforma je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika/Posetilaca vebsajta u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

10.4. Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti. 

10.5. Ukoliko Davalac usluge namerava da promoviše Proizvode Korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, treba da ih obavesti unapred i da im pruže mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na e-commerce prodajnom mestu.

10.6. Lični i adresni podaci Korisnika usluge koji se predočavaju Davaocu usluge prilikom procesa plaćanja Usluge smatraju se poslovnom tajnom, a Davaocu usluge je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmenaimena ili informacija o platnoj kartici Korisnika usluge u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako je to Banka ili nadležni državni organ.

10.7. Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 12.

10.8. Platforma se obavezuje da od Korisnika uslugeneće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj formi, bilo elektronskoj ili materijalnog, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd. 

11. ODGOVORNOST I GARANCIJE KORISNIKA ZA SADRŽAJ NA POMENU

11.1. Korisnici odgovaraju za istinitost i verodostojnost kako u pogledu podataka o ličnosti, tako i u pogledu bilo kog drugog sadržaja koji plasiraju i objavljuju na Platformi i u okviru Pomena.

11.2. Korisnici garantuju da su regulisali sva autorska, prava intelektualne svojine i druga prava sa trećim licima u pogledu celokupnog sadržaja koji plasiraju i objavljuju u okviru Pomena, a koji se naročito odnosi na tekstove, fotografije, audio i video zapise.

11.3. U slučaju zahteva trećih lica u pogledu prava iz člana 11.1. i člana 11.2. Platforma zadržava pravo da postupi na način opisan u članu 7.3. i 7.5. 

12. OBEŠTEĆENJE

12.1. Korisnici/Posetioci vebsajta se obavezuju da će, u slučaju da se treće lice obrati Platformi sa zahtevom, i/ili podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika/Posetilaca vebsajta, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja a i/ili u vezi sa korišćenjem Platforme, da stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknade celokupnu štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Platforma bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

13. POLITIKA REKLAMACIJE

13.1. Postupak reklamacije

13.1.1. Ukoliko se pojavi potreba da Korisnik usluge reklamira kvalitet Usluge Platforma će ispuniti sve zakonski definisane obaveze.

13.1.2. Ukoliko Korisnik usluge želi da započne proces reklamacije, potrebno je da nam se obrati na email office@vecnipomen ili telefon (+381) 0611416796 kako bi mu Platforma poslala Reklamacioni zahtev.

13.1.3. Platforma ne preuzima nikakvu odgovornost za greške Korisnika usluge, pogrešno izabranu Uslugu ili bilo koje druge greške koje se odnose na postupke prilikom kupovine Usluge na Platformi.

13.1.4. Ukoliko Korisnik usluge uoči nepravilnosti u radu prilikom kupovine Usluge na Platformi ili mu nije pružena zahtevana Usluga isti može kontaktirati korisnički servis čiji su kontakt podaci navedeni u stavu 13.1.2. i Platforma će se potruditi da otkloni nepravilnosti kako bi Korisniku usluge Usluga bila pružena.

13.1.5. Ako je Usluga neodgovarajuća ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, Korisnik usluge može da kontaktira korisnički servis Platforme.

13.2. Pravo na povraćaj novca

13.2.1. U slučaju odustanka od ugovora, Korisnik usluge ima pravo na povraćaj novca.

13.2.2. Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze Platforme i Korisnika usluge

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Korisnika usluge, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje uslugu pribavlja radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je potvrđena mogućnost korišćenja usluge, a ukoliko nije započeo korišćenje Usluge. Prilikom odustanka Korisnik usluge može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu/Platformi. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač/Korisnik usluge ima pravo na povraćaj novca. Cena se Korisniku usluge vraća po prijemu izjave o odustanku od ugovora, i nakon što se utvrdi da Usluga nije korišćena (Pomen nije kreiran). Po prijemu obrasca za odustanak od ugovora, utvrdiće se da li je Usluga korišćena. Ukoliko se utvrdi da je Usluga na bilo koji način korišćena (kreiran Pomen), odbiće se vraćanje cene. Trgovac/Platforna je dužan da Korisniku usluge bez odlaganja vrati iznos koji je Korisnik usluge platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon što trgovac/Platforma bude utvrdio da Usluga nije korišćena.

13.2.3.Troškovi vraćanja novca

Troškove vraćanja novca snosi Korisnik usluge, sem u slučajevima kada je Korisniku usluge pružena pogrešna vrsta usluge.

14. BEZBEDNOST

14.1. Korisnici/Posetioci vebsajta su odgovorni za održavanje bezbednosti adrese svoje e-pošte, Naloga kao i uređaja sa kog pristupaju Platformi i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Platforme sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/imejl adresama/Nalozima.

14.2. Korisnici/Posetioci vebsajta su dužni da obaveste Administratora Platforme čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Platformi sa njihovog uređaja/preko njihove imejl adrese/Naloga ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Platformi/bezbednosti imejla/bezbednosti Naloga/bezbednosti same Platforme.

14.3. Korisnici/Posetioci vebsajta su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Platformi sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

14.4. Platforma neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Platformi, usled propuštanja Korisnika/Posetioca vebsajta da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Platformi/svoju imejl adresu/svoj Nalog, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika/Posetioca vebsajta.

14.5. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Platformi.

14.6. AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se Korisnicima usluge koji se odluče za kartično plaćanje Usluge iz člana 4.6. garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica Korisnika uslugase ne čuvaju na sistemu Platforme a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

14.7. AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na Platformi, tokom komunikacija između Platforme i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

15. KONTAKT PODACI PLATFORME / KORISNIČKI SERVIS

15.1. Korisnici/Posetioci vebsajta se mogu za sve informacije i pomoć obratiti Administratoru Platforme koji pruža usluge tehničke podrške putem:

-imejl adrese: office@vecnipomen.comili

-telefona:(+381) 0611416796.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1. Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Platformom stupaju dobrovoljno.

16.2. Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Platforme i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.